สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา

สารจากผู้อำนวยการ

   จากผลกระทบของโรคระบาดร้ายแรง COVID-19 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตเดิม รวมถึงวิถีชีวิตการอ่านหนังสือของคนส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน การที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำหนังสือในรูปแบบ E-book นั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนเพื่อจะได้ตามกระแสค่านิยมของกลุ่มผู้อ่าน เพราะสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากมุ่งเน้นด้านการจัดทำหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการแล้ว ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับขายหนังสือกับคู่ค้าของสำนักพิมพ์ฯ อีกด้วย

   ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นการขยายการตลาดในรูปแบบ E-library อย่างแท้จริงของสำนักพิมพ์ มช โดยได้เพิ่มการตลาดยังคู่ค้าจำนวน 4 บริษัทกล่าวคือ 1) บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2) บริษัทบุ๊คโดส จำกัด 3) บริษัทไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด และ 4) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ซึ่งคาดว่าการเพิ่มจำนวนร้านค้าดังกล่าวจะส่งผลในด้านการตลาดเชิงบวกให้สำนักพิมพ์ฯในอนาคต ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปแต่ยอดขายหนังสือแบบรูปเล่มยังมียอดมากกว่าการขายหนังสือแบบ E-book โดยยอดจำหน่ายหนังสือมีจำนวนทั้งสิ้น 3,581 เล่มแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหนังสือจำนวน 2,644 เล่มและยอดจำหน่าย E-book จำนวน 937 เล่ม โดยสำนักพิมพ์ฯได้ช่วยให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการแบ่งเป็นรองศาสตราจารย์จำนวน 15 คนและศาสตราจารย์จำนวน 6 คน ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดตั้งสำนักพิมพ์ฯทุกประการ และในปีถัดไปสำนักพิมพ์ฯมุ่งเป้าขยายขอบเขตการจัดพิมพ์หนังสือในวงกว้างมากขึ้นครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างแท้จริง


รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย