สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

แนะนำบุคคล

รายชื่อคนที่เคยเป็นบรรณธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์ รองศาสตราจารย์ เรณู วิชาศิลป์ รศ.เรณู วิชาศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา รองศาสตราจารย์ อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. จักรี เส้นทอง
ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
คุณกนกพร มาลัย รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน รองสาสตราจารย์อุเทน ปัญโญ
เภสัชกรหญิง ดร.ธารกมล จันทร์ประภาพ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ รองศาสตราจารย์นภาพร ณ เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์
อาจารย์ณีรนุช แมลงภู่ ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย เอกพลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ศาสตราจารย์ ดร.สง่า ตั้งชวาล
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อภิชาต สุคนธสรรพ์ คุณนิมล เรืองตื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ เลาหสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก
รองศาสตราจารย์ นันทยา ชนะรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ
ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์/วราภรณ์ บุญเชียง รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
อาจารย์จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ รองศาสตราจารย์ยุพา มหามาตร รองศาสตราจารย์.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปัญจะ กุลพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา รองศาสตราจารย์ ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
คุณเมทินี ชโลธร ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
อาจารย์วัฒนะ วัฒนาพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ศาสตราจารย์ รสลิน กาสต์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง Professor Dr. Mathias Jenny