สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

รายการหนังสือใหม่

หนังสือล่าสุดของสำนักพิมพ์ฯ

รายการหนังสือแนะนำ

หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์ฯ แนะนำ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัยและรองผู้อำนวยการบริหารงานวิจัย ได้ให้เกียรติร่วมเปิดงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://cmu.to/doc02092021

(อ่านต่อ...)

การอบรม

วันที่จัดงาน วันที่ 2 กันยายน 2564 รายละเอียดโครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและส่งมอบคุณค่าสู่สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้านคือ ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ นั้น การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่บทความ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม การเขียนบทความทางวิชาการในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาการนั้นมีเทคนิค และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเน้นกระบวนการพรรณา การคิดวิเคราะห์ รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในการนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการรับทราบแนวทางในการเขียนบทความสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อย่างถูกวิธี ตอบโจทย์การตอบรับการตีพิมพ์ผลงานของบรรณาธิการวารสารนั้นๆ จึงกำหนดจัดการอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้น วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จิรัฐติกร คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่จัดงาน ผ่านระบบ Zoom meeting จัดโครงการโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ติดต่อสอบถามรายละเอียด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 053-943603-5 E-mail: cmupress.th@gmail.com จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,000 คน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน) หมดเวลาลงทะเบียน ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน 1,000 คนแล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting ท่านจะได้รับ Link การประชุม และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โปรดตรวจสอบ e-mail จาก cmupress.th@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทาง YouTube Live / Facebook Live โดยจะถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Press https://www.facebook.com/cmupress.cmu YouTube: Chiang Mai University Press - YouTube ด้วยความขอบคุณยิ่ง

(อ่านต่อ...)

 ศูนย์จำหน่าย

 • Booksmith สาขานิมมาน

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 CMUPress Fanpage