หนังสือ

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน


ISBN 9789746728638
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
จำนวนหน้า 172
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2557
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักวิจัย นักศึกษาด้านพลังงาน
รายละเอียดปกหลัง อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่องของการออกแบบ โดยเฉพาะการ ออกแบบทางวศิวกรรมระบบพลงังาน การออกแบบทางวศิวกรรมอาจอยู่ในรูป แบบของรูปภาพ แบบแปลน การคำนวณ หรือรายงาน หรืออาจมีอยู่หลายรูป แบบประกอบกัน สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบอาจเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้น จนจบ หรือองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของระบบก็ได้ สำหรับบทนี้จะกล่าวถึง การตัดสินใจในการดำเนินกิจการด้านวศิวกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจการด้าน วิศวกรรม และระบบที่สามารถทำงานได้และระบบท่เีหมาะสม
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
300.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด