ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัยและรองผู้อำนวยการบริหารงานวิจัย ได้ให้เกียรติร่วมเปิดงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://cmu.to/doc02092021

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://cmu.to/doc02092021