ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite