ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การสัมมนา “GET READY WITH US: เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ปัง”

การสัมมนา “GET READY WITH US: เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ปัง” เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม Melia จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัยสำนักงานบริหารงานวิจัย บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการทำผลงานการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มจํานวนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในฐานข้อมูลสากลมากขึ้น นำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings ปี 2027 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย THE UIR with SDGs ในปี 2027 ในอันดับ Top 100 ของโลก ภาพข่าวโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่