ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การศึกษาดูงานวารสารที่ได้เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เพื่อมุ่งเป้าสู่วารสารควอไทล์ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ Editor-in-Chief of Natural and Life Sciences Communications พร้อมทั้ง ดร.ศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน และทีมบรรณาธิการจัดการวารสาร เข้าศึกษาดูงานวารสารที่ได้เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เพื่อมุ่งเป้าสู่วารสารควอไทล์ 2 ณ วารสาร Agriculture and Natural Resources มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวารสาร Tropical Natural History จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566