ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะนิติศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ