ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์ USIM Press เยี่ยมชมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และนางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์ ให้การต้อนรับ Mrs. Hariza Mohd Yusof ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ USIM Press แห่ง University Sains Islam Malaysia เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านความร่วมมือด้านการจัดพิมพ์หนังสือร่วมกับระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้านสำนักพิมพ์ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย