ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การอบรม

วันที่จัดงาน วันที่ 2 กันยายน 2564 รายละเอียดโครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและส่งมอบคุณค่าสู่สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้านคือ ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ นั้น การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่บทความ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม การเขียนบทความทางวิชาการในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาการนั้นมีเทคนิค และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเน้นกระบวนการพรรณา การคิดวิเคราะห์ รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในการนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการรับทราบแนวทางในการเขียนบทความสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อย่างถูกวิธี ตอบโจทย์การตอบรับการตีพิมพ์ผลงานของบรรณาธิการวารสารนั้นๆ จึงกำหนดจัดการอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้น วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จิรัฐติกร คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่จัดงาน ผ่านระบบ Zoom meeting จัดโครงการโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ติดต่อสอบถามรายละเอียด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 053-943603-5 E-mail: cmupress.th@gmail.com จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,000 คน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน) หมดเวลาลงทะเบียน ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน 1,000 คนแล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting ท่านจะได้รับ Link การประชุม และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โปรดตรวจสอบ e-mail จาก cmupress.th@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทาง YouTube Live / Facebook Live โดยจะถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Press https://www.facebook.com/cmupress.cmu YouTube: Chiang Mai University Press - YouTube ด้วยความขอบคุณยิ่ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในหัวข้อ
"การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล สังกัด
Alissa Sariwongchan Thammasat University
Apichai Rungruang Naresuan University
Arnunnit Manorom Nakhon Phanom University
Beebeemareena Alam บุคคลทั่วไป
Benjamart Thanasoontornrerk Mae Fah Luang University
Chanitikarn jeenjaitrong Thammasat University
chichihatai มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Chompunuch Punyapiroje Burapha University
Chunmiao Lin มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
Gankorn Inpia Social Sciences
Jiratchaya Boonprakob มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Kanokkarn Snae Namahoot Naresuan University
Kanyarat Tongumpa Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Kesone KANHALIKHAM National University of Laos
Khanisara Sirisit Mae Fah Luang University
Kritpipat Pongsavee -
Lapisara Pengsakul มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mahamapha-e waloh มหาวิทยาลัยสงขลานครินาร์
Monsiri Balsook -
Monthicha Thonghattha Christ University, India
NANER YU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Nattapol Ingthom มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Nutdhavuth Meechaiyo มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Paiboon Manorom มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Paleela Eamsamrnasiri คณะศึกษาศาสตร์
Patcharaphon Lueraj University of Phayao
Patranit Jitsamruai มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Phakha Whanpuch มหาวิทยาลัยมหิดล
Puncharat Rungrojsub มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
Pundati Chootrakul Thammasat University
RawinniphaJino คณะมนุษศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Sakkarin suttisarn คณะวิจิตรศิลป์
Salamah Longsatia มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
Samrach THOR Silpakorn University
Sayan Korsatianwong Rangsit University
Sirimon Srinoparut Rangsit University
somjet_medsci สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
SR คณะมนุษยศาสตร์
Sunanta Yamthap มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Supachok Keadmaneegul Ramkhamhaeng University
Suthep Suwanno มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Tan Tianyan มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tassanee Deewan สำนักบริการวิชาการ
Wara Chansin -
Weawalee Waewchimplee NRRU
Weizhen Lin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Werapong Wiyati Karsetsart university
Wu Tong มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Yathaweemintr Peuchthonglang มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
YUE HU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กญจนา บุตรจันทร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
กณวรรธน์ ราษฎรนิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กตมน เทพสีดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กนก อ้นถาวร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
กนกกาญจน์ วรสีหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กนกชัย มั่งมัทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กนกพร จันทร์พลอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กนกพร​ อรุณ​ สำนักหอสมุ​ด
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล คณะสังคมศาสตร์
กนกวรรณ​ ไทย​ประดิษฐ​ มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต​
กมลกานต์ ตั้งนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม คณะครุศาสตร์
กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ นักวิจัยอิสระ
กมลชนก มาแสงตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กมลชนก รุ่งบรรเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กมลชนก เศรษฐบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา
กมลชัย กิติทรัพย์ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา
กมลพร กัญชนะ คณะรัฐศาสตร์ฯ
กมลพัฒน์ ไชยสงคราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กมลภพ อุ่นเรือน สพป.นนทบุรี เขต 1
กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรกฎ ใจรักษ์ คณะวิจิตรศิลป์
กรกฎ รุ่งสุภา มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรนิการ์ โพธิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรัช มากเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรวรรณ แก้วสม คณะวิทยาศาสตร์
กรวรรณ พรหมแย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรวิชญ์ พิพัฒนกุลชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฤตพร ห้าวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฤตานนท์ มะสะนิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤษฎา กันติชล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กฤษดา แผลงศร คณะศึกษาศาสตร์
กฤษมิณฑร์​ วิเชียรวิริยะ โรงเรียนอุบล​รั​ตน​ราช​กัญญา​ราช​วิทยาลัย​นครราชสีมา​
กวินกรณ์ ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กวินณา ทองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กษมา พลกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กษิดิศ วัชรพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กังวาฬ ฟองแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
กังสดาล ญาณจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กัณฐมณี อินต๊ะเสน หน่วยงานเอกชน
กันตินันท์ ชาติพิพัฒพงศ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ
กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
กัมปนาท เบ็ญจนาวี สังคมศาสตร์
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กัลปนัฎฐ์ ใจปัญญา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
กัลยาณี ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยพะเยา
กัลยาณี สายสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กาญจนา ผลาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กาญจนา สระทองขาว มหาวิทยาลัยนเรศวร
กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กานต์พิชชา อภิวันท์สนอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กานต์พิชชา​ กองคนขวา​ มหาวิทยาลัย​พะเยา​
กานติมา วิชชุวรนันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กามีละฮ์ หะยียะโกะ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำพล​ เลื่อน​เกื้อ​ มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​
กิตติธัช วงษาวดี นักศึกษา
กิตติยา มูลสาร คณะมนุษยศาสตร์
กิตติศักดิ์ สินธุโคตร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
กิตติศักดิ์ สมแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์ คณะมนุษยศาสตร์
กิติยวดี ชาญประโคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กีรติ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กึกก้อง เสือดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กูซม ยามิรูเด็ง มหาวิทยาลัยทักษิณ
เก่งกาจ ต้นทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เกริก เจษฎานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เกรียงไกร เกิดศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกศรินทร์ สมราช มหาวิทยาลัยเรศวร
เกษร เอมโอด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ไกรฤกษ์ นาควิเวก มหาวิทยาลัยบูรพา
ไกรฤกษ์ เชยชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ไกรลาส จิตร์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขวัญข้าว พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขวัญเรือน ชูศรีโฉม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขวัญสุดา ชนาทรธรรม ผู้สนใจ (นักศึกษาป.เอก)
ขวัญสุดา เชิดชูงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขัชรินทร์ ทองหม่อมราม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เขมวัฒน์ เอียดขาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขมิกา ธีรพงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณปกรณ์ จันทร์สมบูรณ์ -
คณิตา ลิ่มหัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณิเทพ ปิตุภูมินาค คณะวิจิตรศิลป์
คมชาญ ศิริลักษณานุกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คัมภีร์ นูนคาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวุฒิ บุญฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณัชญ์ สมชนะกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จตุพร เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จรรย์สมร ผลบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จรรยา สิงห์คำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จริยา โกเมนต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จริยา สุพรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จักรพันธ์ มันจันดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัตุพร โพธิ์กล่ำ มหาวิราชภัฏจันทรเกษม
จันจิรา หาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ ศูนย์การเรียนรู้ แม่ออน จ.เชียงใหม่
จันทรัสม์ ตาปูลิง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จารุกิตติ์ ไชยรด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
จารุณี ศรีบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
จำนงค์ จันทร์เขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จิตติพร ไชยรินคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
จิตติมาพร ต้นจำปา มหาวิทยาลัยพะเยา
จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จิตราภรณ์ ชัยมณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จินดาพร พินพงทรัพย์ Utcc
จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล -
จิรนันท์ ทิพงษ์ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จิรวุฒิ กิจการุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิรัชย์ หิรัญรัศ คณะมนุษยศาสตร์
จิราพร ว่องไววิริยะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จิลนัจต์ วงศ์วิทยเวทย์ @csr
จีวาภรณ์ สมใจเพ็ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จุฑาทิพย์ แสงลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จุฑามาศ ชูจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จุฑามาศ ภูเกิดพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จุฑารัตน์ เปลวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จุติพร เปี้ยตั๋น คณะสังคมศาสตร์
จุมพิศตรา ผูกจิต คณะศิลปศาสตร์
จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เจตวัฒน์ ประวัติ University of Cambridge
เจนจิรา แก้วมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เจนจิรา ฝั้นเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เจรจา บุญวรรรรโณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจษฎายุทธ ประรวมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​
ฉัตรียา ชูรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เฉลิมเกียรติ ทองจุน สำนักทดสอบทางการศึกษา
ชญานิน บุญส่งศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชญานี ศรีกระจ่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชนันท์ฐิดา ผะสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชนางลักษณ์ ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชัฏสงขลา
ชมพิชญา เอกพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
ชมพูนุช สราวุเดชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภู่ เข็มอุทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชยา วรรธนะภูติ คณะสังคมศาสตร์
ชยาภรณ์ เคารพไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชรินทร ศรีวิฑูรย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชลันดา จันทร์โทน คณะเทคนิคการแพทย์
ชลิดา แย้มศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชวลิต จูเจี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชัชชุดา จิระนันทิพร คณะบริหารธุรกิจ
ชัญญา สมรินทร์ บุคคลทั่วไป
ชัดชัย รัตนะพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ชัยมงคล โฮฮิน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ชัยมงคล สุพรมอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัยวัฒน์ เพียรการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชานันท์ ตามจิตเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชานิกา ฉัตรสูงเนิน มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ชิดชนก ข้ามประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชิติพัทธ์ พุ่มสม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชิษณุพงษ์ ชมชื่น คณะพยาบาลศาสตร์
ชีวิน เหล่าเขตรกิจ -
ชุลิตา นกแก้ว มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชุลีพร ประทีป ณ ถลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูชาติ ใจแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชรษฐรัฐ กองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ไชยวัฒน์ ไชยสุต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซัมซู สาอุ มหาวิทยาลัยสงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​ปัตตานี​
ซัลวา สาเม๊าะเดวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซาการียา โกหม้ง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ซาฮีฎีน นิติภาค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ญาณวิทยา บุญเฮง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ญาณาธร เธียรถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฐากูร ศิริยอด มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฐาปนันท์ ชมภูงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ฐิฎิมา อัมพวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ฐิติกมล แสนลี่ สำนักหอสมุด
ฐิติกิติ์ ไชยวงษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฐิตินนท์ ผุลละศิริ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณภัทร ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ณภัทร แสนโภชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ณัชชา พรหมศรี คณะศึกษาศาสตร์
ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ณัฎฐเขต มณีกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณัฏฐนันท์ มุขมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฏฐภัณฑ์สัณฑ์ ศรีวิชัย นักศึกษา
ณัฏฐิมา มากชู มหาวิทยาลัยพะเยา
ณัฏฐิรา คำขาด มหาวิทยาลัยพะเยา
ณัฐ​ณิสา​ นิจ​ชิน​ -
ณัฐกานต์ วงปินตา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณัฐกานต์ สีสังข์ อิสระ
ณัฐชยา นัจจนาวากุล
ณัฐฑรี สินธุนาวา
ณัฐณิชา ช่วยคงคา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณัฐธยา รังสิยานนท์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ณัฐธิดา ตาแก้ว โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
ณัฐธิดา ศิริประเสริฐ สพป.สมุทรสาคร
ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณัฐพงศ์ คำกลม สำนักบริการวิชาการ
ณัฐพงษ์ ประทุมชัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณัฐพล จิตประไพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ณัฐพล ชารีรักษ์ โรงเรียนธาตุพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 22
ณัฐพล ไชยบัวแก้ว โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ณัฐพล นุกูลคาม คณะวิจิตรศิลป์
ณัฐพล มหาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกริก
ณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ณัฐวีวัลย์ อินทร์เชย @csr
ณัฐวุฒิ ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี
ณัฐสิมา นวลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณัทปภา สุริยะ วิทยาลัยนครราชสีมา
ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ -
ณุทชากร เกชณียาบุตร วิทนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดนุดา ไชยซาววงค์ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดรุณวรรณ บัวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดวงกมล ฐิติเวส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ดวงจันทร์ แก้วกงพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย สำนักหอสมุด
ดวงสมร มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดารารัตน์ ช้างด้วง มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
ดาวนภา เกตุทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดำ​รงค์​ นันท​ผา​สุข​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​
ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เดชา ศรีคงเมือง คณะมนุษยศาสตร์
เดโชพล เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตฤณ ตรงงาม นักศึกษา
ตวงทอง สรประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต่อศักดิ์​ เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตะวัน วาทกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตันติกร ภูเกิดพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตุลยนุสรญ์ สุภาษา มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตุลาภรณ์ แสนปรน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เตือนใจ ผางคำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ไตรภูมิ สารผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนอม หามีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถาวรีย์ ด้วงอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
ถิรนันท์ ศิริเรือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทนงศรี ภูริศรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ทวีศักดิ์ ชูมา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทศพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทองศิริ ก่ำแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทักษิณ มะยมหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทับทิม ตาไหว โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ทัศนวรรณ ขันเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทัศน์วรรณ เทพสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทัศนียา วงศ์จันทร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ทัศพร ชูศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทินกฤต นุตวงษ์ คณะนิติศาสตร์
ทิพย์ลดา อินทำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทิพวรรณ สุขรวย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทิวาพร อรรคอำนวย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เทอดพงศ์ บุญพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเมือง
เทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ธงเทพ ศิริโสดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธณพร โปมิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ธนกร สุวรรณอำภา วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ธนพงศ์ จันสน วิทยาลัยนาฏศิลป
ธนพร ชุติชูเดช University of Manchester
ธนพร หมูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธนภร เจริญธัญสกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธนภัทร์ ลัภศิริกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนวรรธน์ พงษ์นิมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนวัฒน์ ปัญญานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนิสา สังขจันทร์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร
ธรรมรัตน์ โถวสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธรากร จันทนะสาโร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธวรุตต์ จุลคีรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธวัชชัย วรกิตติมาลี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธัชชนก สัตยวินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธัญญาภรณ์ อินทะไชย งานนโยบายและแผน
ธันย์ชนก อากรปรุ สำนักหอสมุด
ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ธันยาภรณ์ ไกรน้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ธานี จงยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธารวิมล มิสานุช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ธิตินัดดา จินาจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธีรเดช มานะกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธีรพล อาจปาสา สพป.อุดรธานี เขต 1
ธีรภัทร์​ เจริญ​ประเสริฐ​กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่​ เฉลิมพระเกียรติ
ธีรศักดิ์ ศรีสันต์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ธีระ บุษบกแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ธีระพงศ์ ปานเด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธีระภัทร ประสมสุข มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ธีราพร เจี่ยสกุล
นงนุช สังข์อยุทธ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
นทิตา ชนะไพริน สพม.สข สต
นนทลี บุญทัด การุณยศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นนทิชา เจษฎาเมธีวี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
นพเกล้า ศรีมาตย์กุล คณะวิจิตรศิลป์
นพดล ดิษสวน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นพดล​ สมจิตร์ -
นพพร จันทรนำชู มหาวิทยาลัยศิลปากร
นพรัตน์ บัวพัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
นพรัตน์ กุมภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นพวรรณ เนตรธานนท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นภัสกร​ แสนป้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นภาไล ตาสาโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นรเศรษฐ์ สธนเสาวภาคย์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นราธิป ปิติธนบดี
นรินธน์ นนทมาลย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นริศรา เสือคล้าย มหาวิทยาลัยพะเยา
นเรศ จันทรังสิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
นฤมล ตันติชาติ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นัทธนัย ประสานนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นัทมน คงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นันทยา คงประพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นันทา พิริยะกุลกิจ ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ
นาซีบะห์ บาเหะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาดีญา มิงสะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาตยา ดวงประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาถนลิน สีเขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
น้ำทิพย์ ชัยวงศ์ มหาวิทศรีนครินทรวิโรฒ
นิชธาวัลย์ บุญชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิชาพร ยอดมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นิตยา บุญชุ่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
นิตยา เอกบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
นิติกรณ์ ตั้งหลัก โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
นิทัศน์ ชูเชิด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นิธิมา สุทะพินธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นิพัทธ์ นะระโต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
นิสรีน หวังตักวาดีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นิสสรณ์ บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิอาบาดี มิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
นุจรินทร์ พลแสน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นุชนาฏ สระกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นุชมณฑ์ เจมส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นุชษรา พรหมนัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นูรฮาซานะห์ มาหามุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นูรูลฮูดา เจะเลาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บงกช ศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บรรณวัชร แซ่ลี้ คณะศิลปศาสตร์
บัณฑิต ทิพย์เดช มหาวิทยาลัยพะเยา
บัณฑิต ยศมีบุญ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิต สุขภัฎ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
บุญทิวา​จันทรเจริญ​ -
บุณยกร วชิระเธียรชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุณยนุช นาคะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุณยหนุน ประสมสุข โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
บุษกร ฮวบแช่ม คณะศิลปกรรมศาสตร์
บุษราคัม อินทสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เบญจมาศ นิลสุวรรณ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ
เบญจวรรณ ปันใจ คณะวิทยาศาสตร์
เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปกร ประกอบศิลป์ อิสระ
ปกิตบุญสุทธิ์ คณะวิจิตรศิลป์
ปฏิพัทธ์ สถาพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปทุมวดี พันธ์สืบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปนัดดา บุณยสาระนัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปนัดดา ปัญญาดา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปนัดดา ปานะนิล คณะมนุษศาสตร์
ปพิชญานันท์ จารุอริยานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปภาวดี สะนัย คณะสถาปัตยกรรม
ปรฉัตร ศรีสุข คณะวิจิตรศิลป์
ปรมาภรณ์ บุญถูก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกายดาว ศรีโมรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจักษ์ น้อยเหนื่อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา
ประธาน เลิศงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประนอม ลำงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประไพจิตร คะสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประไพลิน จันทน์หอม คณะศึกษาศาสตร์
ประภา​วัลย์​ พันธ์​เพ็ง​ โรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ"
ประภาวรินทร์ ผิวแดง จันทรเกษม
ประสิทธิ์ คำพล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรเพชรบุรี
ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเสริฐ ช่วยแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปรัชญา คัมภิรานนท์ คณะวิจิตรศิลป์
ปรางทิพย์ เรี่ยวแรงบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปราชญ์ ปุณณศุภารมย์ วิทยาลัยดุสิตธานี
ปริชญ์ หมายหมั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์
ปริวรรต์ สุขวิชัย LIPO-Université Paris Nanterre
ปรีชานนท์ มุกดาประกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรียานุช วรวิกโฆษิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป พิษณุโลก เขต 1
ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปวีณา จันทร์นวล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปองสุข ศรีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ปัชฌา​ ตรีมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปัญญ์ชลี ทองพานิช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปัญญาพล ใยดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ปัฐม​พงศ์​ รัตน​โกศัย​ สำ​นักงาน​วัฒนธรรม​ จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​
ปัณฑารีย์ ชูตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัณณทัต โพธิเวชกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปาจรีย์ คล้ายมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ
ปานชนก ชูหนู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปานชีวา บุตราช คณะมนุษยศาสตร์
ปารเมศ บุญญานันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปาริฉัตร ดอกไม้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปาริฉัตร วิจารณ์พล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิติภาคย์ ปิ่นรอด บุคลากรภายนอก
ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปิยฉัตร ทองแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปิยฉัตร อุดมศรี คณะวิจิตรศิลป์
ปิยธิดา คงวิมล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปิยธิดา สังสีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิยวดี นิลสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปิยวรรณ กันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปิยวรรณ อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิยะ คำสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปิยะดา แนวประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิยะธิดร ทองอร่าม มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิยะพงษ์ คงเมือง ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ปิยะพงษ์ มอญแสง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่
ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปิยากร เลี่ยนกัตวา Shanghai Jiao Tong University, China
ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปุณชญา ศิวานิพัทน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เปรมสุดา จิ๋วนอก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปรญา ไวถนอมสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผ่องศิริ ศิริสุวรรณจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ผาณิตา ชัยดิเรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผานิตย์ นาขยัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผุสดี นนทคำจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
พงศธร วสิกรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พงศ์ภัค ธัญญาบาล ไม่มีสังกัด
พงศ์ภัค สาระมณี -
พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย
พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
พงษ์ศิริ ยอดสา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พชร โตอ่วม คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
พชรณัฏฐ์ ไค่นุ่นภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พชรวลี กนิษฐเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พดุงศักดิ์ คชสำโรง คณะวิจิตรศิลป์
พธิดา โขงรัมย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พนิดา บุญทองขาว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์
พนิตนันท์ สุจินตวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
พรชัย พันธุ์วิเศษ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
พรทิพย์ ปุกหุต มหาวิทยาลัยราชธานี
พรนภา จักรพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล
พรพรรณ ทัพวงศ์ Silpakorn University
พรพิพัฒณ์ ราชกิจกำธร สพฐ.
พรพิมล เพ็งประภา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
พรเพ็ญ ไตรพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พรรษวรรณ สายหร่าย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พรว์ร์ ทันนิเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พรสุดา อินทร์สาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมพงษ์ ไชยวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระ​ ​ษิณะกัณฐ์​ มหาจิณณะการณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระกิตติศักดิ์ ฐิติสัมปันโน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูวิกรมธรรมธัช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พระครูอรรถจริยานุวัตร,ดร (สุเทพ ศรีทอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระชรันดร์ สาระกูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครราชสีมา
พระดนัย ไชยมี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
พระปลัดบุญช่วย ฐิตจิตฺโต ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พระมหาวรวัฒน์ อภินนฺโท (วิชัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
พระยอดชาย ธีรภทฺโท (คันธะมาลา)​ วัดโพนทอง
พระยี่แก้ว ธมฺมจาโร (สมงาม) มจร ขอนแก่น
พระวิสิษฐ์ คำศักดิ์ (ภทฺทจาโร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
พระสมุห์สามารถ จตฺตมโล วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พริมม์รฎา ปาระมี คณะศึกษาศาสตร์
พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พลา​รัก​ ไชยโย​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ​
พลากร ปธิปะปา โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
พศวัต สาระอาวาส โรงเรียนบ้านศรีราชา สพป.สุรินทร์ เขต 1
พสพล เจริญพร London School of Economics
พสิษฐ์ ธรรมรังษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พอลักษณ์ ปิ่นระฤก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัชรพงษ์ ภูเบศรพีรวัส มหาวิทยาลัยนครพนม
พัชรพร ประทุมชาติภักดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัชรมณี บาโง โรงเรียนบ้านไม้แก่น
พัชราพร มุสิโก สพฐ.
พัชราภรณ์ นิลอุบล มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัชราภรณ์ บุญเลื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พัชรี ตันติวิภาวิน มหาวิทยาลัยรังสิต
พัฒนภาณุ​ ทูลธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พัดสร ขวัญใจ สพป.สุรินทร์ เขต 1
พันธกานต์ อินต๊ะมูล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พันธ์พนิต ช้างจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พาน เหล่ย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิกุล กันทะพนม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พิจิตรา จันคณา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิชชาพร สุนทรนนท์ คณะศึกษาศาสตร์
พิชชาภรณ์ ยามะเพวัน มหาวิยาลัยมหิดล
พิชชาภา ทุมดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิชญรัตน์ เหมนาไลย มหาวิทยาลัยบูรพา
พิชญา นุเสน มหาวิทยาลัยพะเยา
พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ งานบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
พิทยุตม์ สงเดช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์ชนก เด่นเหมือนวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์เนตร มากทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
พิมพิกา มหามาตย์ วิทยาลัยนาฏศิลป
พิมลพรรณ ไชยนันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมลมาศ พร้อมสุขกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล คณะมนุษยศาสตร์
พิมายรัตน์ หวานนวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิรานันท์ จันทาพูน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พิริยาภรณ์ เลขธรากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พีรันธร พัวเจริญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พุฒิพงษ์​ รับจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์​
พุธิตา ธิบดี โรงเรียนราชินีบน /มหาวิทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพ็ญ​พิมล​ แสง​สายัณห์​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​
เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต มหาวิทยาลัยพะเยา
เพ็ญประภา ปริญญาพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพ็ญพนอ พ่วงแพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ็ญพิสุทธิ์​ ​สีกาแก้ว​ มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​
เพียงชนม์ ราษฎร์ดุษฎี คณะมนุษยศาสตร์
เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไพศาล กรุมรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฟาฟาน สัญญา สตูล
ฟารีดา กิตติวิโรจน์ คณะศิลปศาสตร์
ฟีรดาวซ์ มูหะมัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภควดี​ รัติเชษฐ​ คณะสังคมศาสตร์​
ภณิดา แก้วกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภณิดา หยั่งถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภรณีย์ พินันโสตติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภัคคพร พิมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ภัทรรัชต์ สันป่าแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ สำนักบริการวิชาการ
ภัทรสุดา กันใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภัทราภรณ์ ทอศิริชูชัย คณะวิทยาศาสตร์
ภัทราวุธ พุสิงห์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภัสร์ธีรา ฉลองเดช มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภัสวรรณ ศรีธนวิบุญชัย คณะศึกษาศาสตร์
ภากร กัทชลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาณุศ์ อภิบาลเกียรติกุล มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​
ภาวิดา รังษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภูมิรัชต์วิชญ์ บุญวุฒิปกรณ์กุล บริษัทเอกชน
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด: สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ภูริพัฒน์ ชาญกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภูวนารถ ศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มงคล เอกพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มณฑล ผลบุญ มหาลัยสงขลานครินทร์
มณเฑียร สติมานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มณีรัตน์ สาระภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มธุรส กัลยา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มนต์ชาตรี เกตุมุณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มนต์นภัส มโนการณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มนตรา พงษ์นิล มหาวิทยาลัยพะเยา
มนทิชา วงศ์อินตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มนพัฒน์ บุณยะบูรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มนินทรา ทุมโฆสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มลิวัลย์ เสนาวงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มวลชน สายบุตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มัลลิกา กาญจนากร ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
มัสลีนา อาแว มหาวิสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มานะ เติมใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มานิดา มณีอินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มานิศา ผิวจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาโนชญ์ สองแกะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาริสา สำลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มารีแย สะอะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
มุกอาภา เจริญยัง มหาวิทยาลัยมหิดล
เมทินี น้อยเรือน สถาบันการพัฒนาชุมชน
ยงยุทธ ยะบุญธง ศึกษาศาสตร์
ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยุทธพล ผ่องพลีศาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุวดี จันทะศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยุวารินทร์ ธนกัญญา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ยุโสบ บุญสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รชานนท์ ทองเกตุ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รณกร ธรรมจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รณจักร ยั่งยืน โรงเรียนสิงห์สมุทร
รติพันธ์ ถาวรวุฒิชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล มหาวิทยาลัยรังสิต
รภัสศักย์ เหตุทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รภัสสรณ์ พุฒิชวัลพัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รวิศ ทะแสนเทพ วิทยาลัยนาฏศิลป
รอซีดัต สาแม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รอมล๊ะ ดอเลาะ
รอฮานี เต๊ะซา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัชณีย์ เจริญนนท์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รัชพล แย้มกลีบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐสินธุ์ ชมสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
รัตนพล ชื่นค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รัตนา ด้วยดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รัตนาภรณ์​ ทับทิม​จันทร์​ มหาวิทยาลัย​นเรศวร​
รัติยา ฟิชเชอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ราชาวดี​ เอี่ยม​ศิลป์​ มหาวิทยาลัยมหิดล
ริยา เด็ดขาด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รุ่งเรือง ทองศรี คณะวิทยาการจัดการ
รุ่งฤดี นาอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รุจาธร อินทรตุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุจิระ เครือฟั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุสละห์ จือมือรา นักศึกษา
รุสลี นุห์ คณะวิทยาการอิสลาม
รูดี​ยะ​ห์ หะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร​วิโรฒ
เรณุกา สันธิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรสนา รัฐการัณย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ฤกษ์ฤดี อินทโชติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ละมัย อยู่เย็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ลัดดา ประสพสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลัดดาวัลย์ ชูทอง การแพทย์บูรณาการ
ลิขิต ใจดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ลิขิต รามัญพงษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วงศธร กสิกิจวสุนธรา มหาวิทยาลัยบูรพา
วจิรา มะลาดวง มหาวิทขอนแก่น
วชิรญาณ์ พันเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วชิรวัชร งามละม่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วชิรวิทย์ Atcsr
วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วนัสนันท์ กันทะวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วนาลัย วิริยะสุธี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วนิดา เลิศวรปรีชา คณะศึกษาศาสตร์
วนิสรา สุวรรณมงคล คณะบริหารธุรกิจ
วรชัย สิงหฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วรท ตันติเวชวุฒิกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรพงศ์ คุยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
วรพจน์ คำภีระ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วรรณรัตณ์ มหาธาราทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วรรณวรา ปิ่นทอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วรรณวิภา หงส์นภาดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรรณวิสาข์ ไชยโย คณะมนุษศาสตร์
วรรณา แก้วกว้าง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วรรณา ขุนนา คณะศิลปศาสตร์
วรรธนันทพร วิลัยรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรรษมน คงศิริวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วรวรรณ สุขใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วรวิทย์ จิตรสุขขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วรวุฒิ ดีเส็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วรษา สีสกุล คณะวิจิตรศิลป์
วรัชญา ชาลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วราพล สุริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วราภรณ์ ส้มอ่ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วราภรณ์ เชิดชู มหาวิทยาลัยนเรศวร
วราภรณ์ ทองสว่าง คณะศึกษาศาสตร์
วราภรณ์ ภูผา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วราภรณ์ สำเภา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วราเมษ วัฒนไชย มหาวิทยาลัยทักษิณ
วรายุทธ์ นันทานนท์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง
วริสรา จุ้ยดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วริสรา ไกรจิตเมตต์ สำนักงานหอพักนักศึกษา
วศิน พรหมสุรินทร์ คณะมนุษศาสตร์
วสันต์ ไตรรัตน์รังษี วิยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วสันต์ สรรพสุข มหาวิทยาลัยพะเยา
วัชรพงศ์ หนุมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัชรพล การถาง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วัชระ​ เครือวัลย์ มฟาวิทยาลัยศิลปากร
วัชรากร จันทร์สุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัชราภรณ์ ช่างเหล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัชราภรณ์ อนันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัชรินทร์ แก่นจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วัชรินทร์ รังกระโทก คณะวิจิตรศิลป์
วันเฉลิม นะน่าน สพม.สุโขทัย สพฐ. ศธ.
วันพระ สืบสกุลจินดา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันเพ็ญ ทรงคำ คณะพยาบาลศาสตร์
วัลภา วงศ์จันทร์ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
วัลยา ขุนส่าหนิ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วัลลภา อินทรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วัศการก แก้วลอย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาทิตพันธ์ มาตมูล มหาวิทยาลัยพะเยา
วาทินีย์ วิชัยยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วาลุกา เหล่าเกื้อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วาสนา จักร์แก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วาสนา โปร่งจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิชญาณี โอชา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชลดา​ รอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิเชษฐ หลุดพา วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิภพ หุยากรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิภาพร ฝ่ายเพีย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิภาวี พงษ์ปิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิมลรัตน์ รัตนญาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิลชนา โมพัดตามไท -
วิลาสินี เอี้ยงกุญชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
วิไลรัตน์ ภามนตรี ชุมพลวิทยาสรรค์
วิไลวรรณ ทองใบอ่อน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
วีรกร ศุขศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วุฒิไกร ใจคำฟู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วุฒิพงษ์​ ทองก้อน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศยามล ศรสุวรรณศรี คณะมนุษยศาสตร์
ศรทัย แก้วใจบุญ คณะแพทยศาสตร์
ศราวุธ นุกูลกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศราวุธ หล่อดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ศริตปรีชา ไทยวงษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศิธร นุริตมนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศศิพัชร์ เมฆรา สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ศิระกร ตันบูรณา​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​
ศิรามาศ รอดจันทร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิริญญา นะวะโต โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ศิริญาณีย์ สารชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศิรินทรา ตุพิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศิรินภา กิจกุลนำชัย โรงเรียนสาธิตฯ
ศิรินภา โชติกมาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิรินภา ณ ศรีสุข คณะศิลปศาสตร์
ศิริพร วงค์ตาคำ คณะศึกษาศาสตร์
ศิริพร​ สุวัฒนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศิริรัตน์ ไชยศิวามงคล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ศิริรัตน์ ดิษฐเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศิริลักษณ์ นามวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิริวิมล ณ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ศิวพร สุกฤตานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน
ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุทธิกานต์ คงคล้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ศุภณัฐ นุตมากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศุภมน พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศุภรดา ประภาวงศ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ศุภลักษณ์ เจริญทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง
ศุภวิชญ์ ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศุภากร จีนขวั้น สพม.กำแพงเพชร
โศภิษฐา ไชยถาวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงกรานต์ สมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สดศรี กันทะอินทร์ สำนักหอสมุด
สถิรพร เชาวน์ชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สบ​สันติ​ มหา​นิยม​ คณะศึกษา​ศาสตร์​
สมชาย เจือจ้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมพร รุจิกิตติอังศุธร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สยาม ราชวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรณา​ อนุสรณ์ทรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สรตี ปรีชาปัญญากุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สรวิศ เกียรติภัทราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สรัญญา โชติรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
สราวุฒิ วะสารชัย วส.ลำพูน
สรินยา ศรีเพชราวุธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สโรชา นพคุณ คณะวิทยาศาสตร์
สลิลทิพย์ ศรีอ่อน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สวรรยา แซ่แต้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สวัสดิรักษ์ ใสงาม มหาวิทยาลัยมหิดล
สันต์ สุวัจฉราภินันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สันติ​ ทิ​พนา​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​
สันติ​พงษ์​ นิล​สนธิ​ โรงเรียน​อนุบาล​บางมูลนาก​"ราษฎร์​อุทิศ"
สามมิติ สุขบรรจง มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
สายชล นพพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายฝน วงค์สุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สายสมร วชิระประพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาโรจน์ แก้วอรุณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม ภาควิชาภาษาไทย
สาวิตรี สร้างนอก สพม.กำแพงเพชร
สิริ​รัตน์​ สุ​วณิชย์​เจริญ​ มหาวิทยาลัยสุโขทัย​ธรรมาธิราช​
สิริ​วรรณ​ ช่วย​ดิษฐ​ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​
สิริญญา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สิริพร ทิชาชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สิริมาศ แก้วกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สิริวิมล ทองเชิด โรงเรียนบ้นกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป.สร.1
สุกัญญา ทองแห้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สุกัญญา นิมิตวิไล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุจินดา คำจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุจินต์ แก้วเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สุชาดา โพธิสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุดดารัตน์ พิมพะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สุดสรวง ยุทธนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุดสวาท จันทร์ดำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุดารัตน์ จุทบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุดารัตน์ ธานี โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุทธิดา สนธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สุทธิพร บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
สุทธีรา คำบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุธัญญา ด้วงอินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สุธีรวรรณ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุนทรี ศรีไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุนารี​ ฝีปาก​เพราะ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สุนิฐา กำเนิดทอง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สุนิศา เฟรนเซิ้ล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สุนิษา สุกิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สุบัน พรเวียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุประภา สมนักพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
สุปรานี พุ้ยมอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพรรณสา ฉิมพาลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุพัชรจิต จิตประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
สุพัฒนา เตโชชลาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สุพัทธ์รดา เปล่งแสง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุพิชชา กิติยศ ม​หาวิทยาลัย​แม่ฟ้าหลวง​
สุภัค แก้ววารี -
สุภัทร ชูประดิษฐ์ คณะเทคนิคการแพทย์
สุภัทรา บุญปัญญโรจน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุภัทรา โยธินศิริกุล มหาวิทยาลัยพะเยา
สุภาพร คำรศ คณะศิลปศาสตร์
สุภาพร แสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สุภาพร หนุก้าน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุภาวดี ในเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สุภาวดี เพชรเกตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุภาวดี หลวงกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุภีฤทัย บัวแก้ว คณะรัฐศาสตร์ฯ
สุมนธา คขฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุไมยะต์ มันยามีน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สุรเชษฐ์ คูหาเลิศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
สุรดา จุนทะสุตธนกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุรัตน์​ ศรีดาเดช มหาวิทยาลัย​นอร์ท-​เชียงใหม่​
สุริยันต์ จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุริยา หว่าหลำ สถาบันวิทยาลัยชุมชน, วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สุวิมล​ ใจ​ยศ มหาวิทยาลัย​นเรศวร
เสกชัย ชมภูนุช มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เสาวนุช สมศรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เสาวรีย์ ชัยวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสภณ ศิวบวรวัฒนา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
โสภาวรรณ หนูกุ้ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หทัยชนก คะตะสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หนึ่งหทัย ทองสมพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หฤทัย​ นัย​โมกข์​ วิทยาลัย​นาฏศิลป​นครราชสีมา​
อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ อิสระ
อทิฤต ทองสาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อธิปพัฒน์ ตันติวงศ์คุณากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อธิษฐาน์ คงทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนันตชัย เวชขลัง คณะศึกษาศาสตร์
อนุชา พละกุล วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุพงศ์​ วงศ์ไชย ภาควิชาพัฒนา​เศรษฐกิจ​การเกษตร
อนุรักษ์ สิงห์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อโนทัย ส้มอ่ำ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อภิชา ปลัดกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อภิชาติ แก้วกระจ่าง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
อภิญญา​ ​ศิริ​วรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อภิไทย แก้วจรัส มหาวิทยาลัยพะเยา
อภิรดี คำไล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อภิรดี เตชะศิริวรรณ โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์
อภิรดี ศรีโอภาส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อมร ธนาชัยกำจร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อมรรัตน์ ชูมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อมรรัตน์ มาทา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อมาวสี วิริยะนุเคราะห์ สพม.1
อรกัญญา อินทะวงค์ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art
อรกัญญา เมธา สำนักหอสมุด
อรคพัฒร์ บัวลม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อรธิดา ประสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อรยา พรเอี่ยมมงคล คณะมนุษยศาสตร์
อรรถพล เตชะพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์
อรรถพล รอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อรรธางค์ วรรณภีร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
อลงกรณ์ ศุภเอม สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
อลิษา สหวัชรินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้อมทิพย์ มาลีลัย มหาวิทยาลัยนครพนม
ออศรฉัตร พันธ์ไชย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
อัชราพร สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อัญชนา พรหมปัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อัญชลี วิเลิศศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
อัญชิดา ทิพรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์
อัมพิกา ชุมมัธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
อัลวา หวันชิดนาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัสมา ทรรศนะมีลาภ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อัสมูนี อิสสะมะแอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
อาทิตย์ ชัยเทพา สพม. ประจวบคีรีขันธ์
อาทิตยา อินยง คณะศึกษาศาสตร์
อานนท์ วงค์เสน สพม.เชียงใหม่
อานนท์ สีดาเพ็ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อานีซ หะยีสมาแอ บริษัทวิจัยเอกชน
อานุภาพ​ จั​นท​รัมพร​ มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​
อาภาพรรณ ประทุมไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อายุวัฒน์ ระรื่น นักศึกษา
อารยา สัน​เพชร​ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​วิทยาเขต​ปัตตานี​
อาริสา หาวรดิษ นักวิจัยอิสระ
อารียา ติวะสุระเดช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อารีรัตน์ ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อำนวยพร กิจพรมมา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
อิชยา จีนะกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
อินทราณี ศรีบุญเรือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อินทิรา ประกายวงศ์ อิสระ
อินทิรา พงษ์นาค วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อิรฟาน ดารามัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุดมลักษณ์ ระพีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อุดมศักดิ์ ศิริทะ Maejo University
อุทัยกาญจน์ ธนะเพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อุทัยวรรณ ทองสุข มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อุทุมพร เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
อุบลวรรณ ชัยมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
อุมา สินธุเศรษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อุไร ยังชีพสุจริต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุไรวรรณ ศักยาภินันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุไรวรรณ สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อุษณีย์ สีสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุษา เทวารัตติกาล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อุษา พัดเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอกชัย กองแก้ว คณะแพทยศาสตร์
เอกนรินทร์ จิรชีวีวงศ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เอกนันท์ ดีทองอ่อน สพม.12 จ.นครศรีธรรมราช
เอกพงษ์ พิเศษจาตุรงศ์ สพป.ชม 2
เอกลักษณ์ หนูคง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
เอกลักษณ์ หนูเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เอกลักษณ์​ อนันต​สมบูรณ์​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เอื้อมพร ทิพย์เดช มหาวิทยาลัยพะเยา
โอฬาร สุมนานุสรณ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ฮากีม เจะนิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ฮาวา วังจันทร์ นักศึกษา
ฮีลาล ปาแนแจกะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์