ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ&ตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร” ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคในการจัดทำหนังสืออย่างมืออาชีพให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้สนใจทั่วไป/นักวิชาการผลิตหนังสือ & ตำราอย่างมีคุณภาพออกสู่สังคม