หนังสือ

กระจกตาอักเสบติดเชื้อ

กระจกตาอักเสบติดเชื้อ


ISBN 9786163989109
ผู้แต่ง รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ และ พญ.พลอย นิภารักษ์
จำนวนหน้า 310
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาแพทย์ จักษุุแพทย์ แพทย์ทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องสนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือ “กระจกตาอักเสบติดเชือ” โดยเนื้อหา ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของกระจกตาและดวงตา พยาธิกำเนิด ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก จากเชื้อก่อโรคต่าง ๆ แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา ตลอดจนผลการศึกษาและนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโรค “กระจกตาอักเสบติดเชื้อ” โดยครอบคลุมถึงการติดเชื้อที่ผิดไปจากปกติ (atypical infection) หรือโรคอุบัติใหม่ เพื่อลดขอผิดพลาดในการรักษาพยาบาล โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหา ให้อ่านและเข้าใจง่าย จากความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ผลการวิจัยและประสบการณ์ในการดูแล ผู้ป่วย สาหรับรูปภาพประกอบหนังสือที่ไม่ได้ระบุที่มาเป็นของผู้เขียนทั้งหมด


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด