หนังสือ

สรีรวิทยาพืชไร่

สรีรวิทยาพืชไร่


ISBN 9786163980427
ผู้แต่ง รศ. ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
จำนวนหน้า 216
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ มกราคม 2559
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทยาในทางพืชไร่ แต่ไม่อยากให้หนังสือมีเนื้อหาในทางสรีรวิทยา โดยตรงมากนัก เนื่องจากมีหนังสือและตำราดังกล่าวหลายเล่มอยู่แล้วที่เขียนไว้เป็นอย่าง ดีในเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช แต่ผู้เขียนอยากให้หนังสือออกมาในเชิงการรวมความ รู้ทางสรีรวิทยาของพืชไร่และความรู้ทางการเกษตรด้านอื่นๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของเนื้อหา “สรีรวิทยาพืชไร่” เล่มนี้ โดยมีเนื้อหาเริ่มจากความรู้กว้างๆ โดยทั่วไปของลักษณะทาง สัณฐานวิทยาของเซลล์พืชที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางสรีรวิทยาพื้นฐานของพืช การสังเคราะห์ แสงและการสร้างผลผลิต ระบบการเพาะปลูกพืช ปัจจัยจำกัดในระบบการเพาะปลูกพืช ฤดู ปลูกกับปัจจัยภาวะแวดล้อมตามฤดูกาล ดิน ปัจจัยจำกัดเฉพาะพื้นที่ และความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืช ตัวเลือกสำคัญในการเพาะปลกู โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาย่อยที่ครอบคลุมให้รายละเอียดในการศึกษาสรีรวิทยาพืชกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาความรู้ที่ได้มาในแต่ละบทได้มาจากทั้งหนังสือที่แต่งไว้เป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ บทความวิชาการ จากการตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งจากตำราเรียนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อความทันสมัยและเป็นสากลของหนังสือเล่มนี้ในแง่มุมที่กว้างขึ้นมากกว่าหนังสือตำราสรีรวิทยาพืชที่มีอยู่ทั่วไป


ราคาปก
480.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด