หนังสือ

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง)

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง)


ISBN 978-616398-9116
ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
จำนวนหน้า 162
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2567, มกราคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัญฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และพํฒนาด้านฟิล์แผ่นบาง ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือ “ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม” เล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ เผยแพร่ความรู้ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องฟิล์ม แผ่น บาง โดยเน้น การประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ในหนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของฟิล์มแผ่นบาง ส่วนประกอบของตํารับ พอลิเมอร์ จากธรรมชาติที่นิยมนํามาใช้เตรียมเป็นฟิล์มแผ่นบาง วิธีการเตรียม เครื่องมือท่ีใช้ บรรจุภัณฑ์ การ ควบคุมคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ในการผลิตฟิล์มแผ่นบาง


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด