หนังสือ

มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง พิมพ์ครั้งที่2

มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง พิมพ์ครั้งที่2


ISBN 9786163987723
ผู้แต่ง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
จำนวนหน้า 170
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้รวบรวมชุดความรู้มานุษยวิทยานิเวศที่ถือเป็นสาขาย่อยในศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุดประสงค์หลักเพื่อนำเสนอพัฒนาการแนวคิด ข้อถกเถียงและการเคลื่อนตัวต่อยอดความรู้ในการศึกษาประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว้างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการขยายความหมายมานุษยวิทยานิเวศให้กว้างขึ้นซึ่งหมายรวมถึงผลงานของนักมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ในยุคหลังที่ไม่ยึดติดกับศาสตร์ใดเฉพาะ แต่กลับผสมผสานกรอบคิดวิธีวิทยา วิธีการศึกษาแบบสหศาสตร์และ/หรือข้ามศาสตร์มากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของสังคมวัฒนธรรมมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในบริบทสถานการ์ณ์ใหม่อันซับซ้อน และคาดหวังจะใช้ความรู้ทางวิชาการแสวงหาทางออกร่วมกันต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21


ราคาปก
336.00 บาท

หนังสือล่าสุด