หนังสือ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล


ISBN 9786163984999
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนัท วรุณกูล
จำนวนหน้า 175
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบปรัลปรุงโร งพยาบาลหรือ อาคารสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมที่ถูกออกแบบปรับปรุงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคาร หรือ สถานที่นั้นๆผู้เขียนได้นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยมาสรุปปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากงานวิจัยต่างๆที่มีปรากฏหลักฐาน (Evidence-based Design) มาสรุปอ้างอิงอธิบาย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยกับกรณีศึกษาประเทศในยุโรป(เดนมาร์ก นอร์เวย์) สิงค์โปร์ และไทย มาทำการวิเคราะห์ อธิบาย สรุป เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความสำคัญแนวทางวิธีคิดในการนำเอาทฤษฏีปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการเยียวยามาใช้กับอาคารโรงพยาบาลในแต่ละประเทศด้วย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปได้เกิดแนวคิดความเข้าใจในการออกแบบปรับปรุงต่อไป
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด