หนังสือ

เปปไทด์ต้านจุลชีพอนาคตใหม่ของการรักษาโรคติดเชื้อ

เปปไทด์ต้านจุลชีพอนาคตใหม่ของการรักษาโรคติดเชื้อ


ISBN 9786163986146
ผู้แต่ง ผศ. ดร. ทนพ. สรศักดิ์ อินทรสูต
จำนวนหน้า 192
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กันยายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและนักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับช้าง
รายละเอียดปกหลัง องค์ความรู้ด้านเปปไทด์ในปัจจุบันมีความสําาคัญมาก เนื่องจากมีบทบาทในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวนิจฉัยหรือการรักษาโรค หนังสือ เรื่อง “เปปไทด์ต้านจุลชีพ อนาคตใหม่ของการรัก ษา โรคติดเชื้อ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่มนี้ เป็นหนังสือท่ีอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ เร่ิมต้ังแต่ประวัติการค้นพบเปปไทด์ คุณสมบัติท่ัวไปและฤทธิ์ของเปปไทด์ต้านจุลชีพ เทคนิคและวิธีการสําหรับการค้นหาเปปไทด์ ต้านจลุชีพ กระบวนการการสังเคราะห์เปปไทด์ต้านจุลชีพในเชื้อจุลชีพโดยอาศัยรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็นเอเทคโนโลยี การนําไปรู้จักเปปไทด์ต้านจุลชีพชนิดต่าง ๆ จากพืช การใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพ กับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมถึงการประยุกต์ใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพทางคลินิก


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด