หนังสือ

นิเวศวิทยามนุษย์

นิเวศวิทยามนุษย์


ISBN 9786163983435
ผู้แต่ง ผศ.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
จำนวนหน้า 230
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยามนุษย์เป็นสาขาวิชาเฉพาะของนิเวศวิทยาทั่วไป เช่นเดียวกับสาขาวิชานิเวศวิทยาพืช นิเวศวิทยาสัตว์ โดยอยู่บนหลักการที่ว่ามนุษย์เป็นประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองทางสังคมศาสตร์ ประชากรมนุษย์ต่างไปจากประชากรสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กล่าวคือ มีการอยู๋ร่วมกันเป็นชุมชน มีการจัดการและจัดระเบียบความสัมพันธ์ และมีพัฒนาการต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มักมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกเสียเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้สัตว์บางประเภทจะมีชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ก็ไม่ได้มีการจัดความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนเหมือนชุมชนมนุษย์ ดังนั้นการนิยามความหมายของนิเวศวิทยามนุษย์ในที่นี้จึงวางอยู่บนพื้นฐานความคิดทางด้านสังคมศาสตร์ มากกว่าทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยามนุษย์จึงเป็นการศึกษาวิจับทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ และมานุษยวิทยาในทัศนะของนักวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าว


ราคาปก
550.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด