หนังสือ

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา


ISBN 9786163984067
ผู้แต่ง รศ. ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
จำนวนหน้า 242
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2562
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กล่าวคือ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษาให้ปรากฏชัดในเล่มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบการวางเนื้อหาที่มีความทันสมัย ครอบคลุมและแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิจัยแต่ละประเภท สำหรับการวิจัยทางสังคมศึกษาเป็นการเฉพาะ ที่ผู้เขียนได้มาจากการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยทางสังคมศึกษามากกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือเล่มนี้ โดยท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางสังคมศึกษาบนพื้นฐานของหลักวิชาการที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้จริง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของชาติไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมใน โลกแห่งศตวรรษที่ 21 (The Meaning of the 21 Century)


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด