หนังสือทั้งหมด


การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

ผู้แต่ง : รศ. รงคกร อนันตศานต์

600.00 บาท
550.00 บาท

การศึกษาชีวสมมูล

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์

350.00 บาท

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ

300.00 บาท
E-BOOK

ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.มานัดถุ์ คำกอง

280.00 บาท
E-BOOK

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

212.00 บาท
E-BOOK

เครื่องจักรกลงานดิน

ผู้แต่ง : รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล

255.00 บาท

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

ผู้แต่ง : รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

500.00 บาท

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) สำหรับอาจารย์มือไหม่

ผู้แต่ง : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

150.00 บาท

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์

480.00 บาท

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย

420.00 บาท