หนังสือทั้งหมด


E-BOOK
E-BOOK

Text Mining Algorithms and Applications

ผู้แต่ง : Asst. Prof. Dr. Kenneth Cosh

175.00 บาท

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง : ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ

550.00 บาท

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล

320.00 บาท

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้แต่ง : ผศ. ดร. สกล บุญสิน

350.00 บาท

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

ผู้แต่ง : ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล

600.00 บาท

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

ผู้แต่ง : ผศ. ศุภชัย ศาสตร์สาระ

400.00 บาท

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

ผู้แต่ง : ผศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล , ผศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี อ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน

120.00 บาท

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ,ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

450.00 บาท

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

ผู้แต่ง : ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช

350.00 บาท

การประเมินทางประสาทสัมผัส

ผู้แต่ง : ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี

500.00 บาท

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

570.00 บาท
E-BOOK

การผลิตสุกร

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก

352.00 บาท