สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

CMU-Bookcaze

รายละเอียด

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ : https://cmu.bookcaze.com/

รายชื่อหนังสือที่จำหน่ายในร้านหนังสือนี้

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

การประเมินทางประสาทสัมผัส

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

การศึกษาชีวสมมูล

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) สำหรับอาจารย์มือไหม่

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

เทคนิคโรคพืช

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

นิเวศวิทยามนุษย์

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

พิมพ์ เคลื่อน ขยาย

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีก

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

โรคตับจากยา

สรีรวิทยาพืชไร่

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

เส้น สี ชีวิต

แสงแห่งมณีจันทร์

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส

อนามัยโรงเรียน

อาหารและการให้อาหารสัตว์

ภาพรวมการผลิตยา

Commoditization of Culture in an Ethnic Community

Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand

Burmese Migrant Domestic Workers

Cross Border Production of Watermelon in Laos

Shifting Identities

The Feminization of Modernity

The Practice of Learning among Shan Migrant Workers in Chiang Mai

The Village in Transition

Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests

Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region

Thai Rice

บัญชีขั้นต้น

เวชศาสตร์ในช้าง

นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1


Google Maps