สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ที่อยู่ : 79 Phra Chan Klang, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200

เบอร์โทรศัพท์ : 02 613 3890

เว็บไซต์ : http://bookstore.tu.ac.th

รายชื่อหนังสือที่จำหน่ายในร้านหนังสือนี้

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

การประเมินทางประสาทสัมผัส

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

การศึกษาชีวสมมูล

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) สำหรับอาจารย์มือไหม่

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

เทคนิคโรคพืช

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

นิเวศวิทยามนุษย์

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

พิมพ์ เคลื่อน ขยาย

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีก

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

สรีรวิทยาพืชไร่

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

เส้น สี ชีวิต

แสงแห่งมณีจันทร์

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส

อนามัยโรงเรียน

อาหารและการให้อาหารสัตว์

ภาพรวมการผลิตยา

Commoditization of Culture in an Ethnic Community

Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand

Burmese Migrant Domestic Workers

Cross Border Production of Watermelon in Laos

Shifting Identities

The Feminization of Modernity

The Practice of Learning among Shan Migrant Workers in Chiang Mai

The Village in Transition

Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests

Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region

Thai Rice

Citizenship in Myanmar Ways of Being in and From Burma

บัญชีขั้นต้น

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม

เวชศาสตร์ในช้าง


Google Maps