สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

ChulaBook

รายละเอียด

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ : https://www.chulabook.com/en/home

รายชื่อหนังสือที่จำหน่ายในร้านหนังสือนี้

Text Mining Algorithms and Applications

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

การประเมินทางประสาทสัมผัส

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

การผลิตสุกร

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

การศึกษาชีวสมมูล

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

เครื่องจักรกลงานดิน

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) สำหรับอาจารย์มือไหม่

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

เทคนิคโรคพืช

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

นิเวศวิทยามนุษย์

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

พิมพ์ เคลื่อน ขยาย

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีก

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

โรคตับจากยา

สรีรวิทยาพืชไร่

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

เส้น สี ชีวิต

แสงแห่งมณีจันทร์

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส

อนามัยโรงเรียน

อาหารและการให้อาหารสัตว์

30 อาจารย์ สู่ 30 ศาสตราจารย์

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

ภาพรวมการผลิตยา

สถิติวิจัยทางอาหาร

ถั่วเกษตร

PROBLEM SOLVING IN ALGORITHMS A RESEARCH APPROACH

Commoditization of Culture in an Ethnic Community

Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand

Burmese Migrant Domestic Workers

Cross Border Production of Watermelon in Laos

Shifting Identities

The Feminization of Modernity

The Practice of Learning among Shan Migrant Workers in Chiang Mai

The Village in Transition

Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests

Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region

Thai Rice

Modern Architecture: Chiang Mai Building 's in the 60's and 70's

Text Mining Algorithms and Applications

บัญชีขั้นต้น

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม

เวชศาสตร์ในช้าง

นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ

โรคปรสิตและการรักษาในปลา

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด พิมพ์ครั้งที่ 2

เปปไทด์ต้านจุลชีพอนาคตใหม่ของการรักษาโรคติดเชื้อ

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร

Art in the Age of Cybernetic Machines

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์


Google Maps